VOORWAARDEN
CADEAUBON

Voorwaarden Cadeaubon

Deze Algemene Voorwaarden Cadeaukaarten zijn in werking getreden op 31 oktober 2022.
Deze Algemene Voorwaarden Cadeaukaarten zijn alleen van toepassing op cadeaubonnen van Roel Olieslagers | creatieve reclame.
Tevens zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing op de cadeaubonnen.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanbod: producten of diensten aangeboden door een Acceptant.
Acceptant: Roel Olieslagers | creatieve reclame.
Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden Cadeaukaarten.
Besteedbare cadeaukaart: een fysieke – waaronder een papieren cadeaubon – en / of elektronische drager waarvoor de consument tot een aangegeven bedrag – dan wel rest bedrag na deelbesteding – Aanbod kan afnemen bij de Acceptant.
Cadeaukaart in natura: een fysieke – waaronder een papieren cadeaubon – en / of elektronische drager waarvoor de consument een vooraf omschreven Aanbod kan afnemen bij de Acceptant.
Cadeaukaart: een Besteedbare Cadeaukaart of een Cadeaukaart in natura.
Cadeaukaartuitgever:  Roel Olieslagers | creatieve reclame
Cadeaukaarten. Dit hoeft niet de verkoper te zijn.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf en een Cadeaukaart afneemt of krijgt.
Elektronisch geld: zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (“Wft”).
Expiratiedatum: de uiterste datum waarop een Consument de Cadeaukaart kan besteden bij een Acceptant.
Geldigheid: de periode vanaf de Uitgiftedatum tot de Expiratiedatum.
Uitgiftedatum: de datum van verkoop van een Cadeaukaart.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen een Cadeaukaartuitgever en een Consument. De geldige versie van deze Algemene Voorwaarden wordt gepubliceerd op de website van de betreffende Cadeaukaartuitgever.
2.2 De Cadeaukaartuitgever maakt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden kenbaar aan de Consument door vermelding daarvan op zijn producten of door een verwijzing op zijn producten naar de vindplaats van deze Algemene Voorwaarden op zijn website.
2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing op Cadeaukaarten die door een Cadeaukaartuitgever onder het Keurmerk in het economische verkeer zijn gebracht.

ARTIKEL 3 – DIENSTVERLENING
3.1 De dienstverlening van de Cadeaukaartuitgever bestaat uit het aanbieden van een Besteedbare cadeaukaart en / of een Cadeaukaart in natura.
3.2 De Cadeaukaartuitgever is duidelijk over de dienstverlening die hij aanbiedt. De voorlichting moet voldoende duidelijk zijn zodat de Consument een juiste inschatting kan maken van de aangeboden Cadeaukaart. Op de Cadeaukaart zelf en op verpakkingen die onlosmakelijk deel uitmaken van de Cadeaukaart dient de Geldigheid te worden vermeld en de contactgegevens van de Cadeaukaartuitgever dan wel een verwijzing naar de website van de Cadeaukaartuitgever waar de contactgegevens te vinden zijn. Bij een Cadeaukaart in natura wordt een globale omschrijving van de aangeboden dienstverlening vermeld. Bij een besteedbare Cadeaukaart een indicatie van de Acceptanten. Op zijn website geeft de Cadeaukaartuitgever duidelijke voorlichting over de geldigheid van de Cadeaukaart, de Acceptanten van de Cadeaukaart, en de overige voorwaarden waaronder de Cadeaukaart kan worden ingewisseld. Bij een Cadeaukaart in natura geeft de Cadeaukaartuitgever op de website een precieze omschrijving van de diensten of producten die de Consument kan afnemen.
3.3 Indien de waarde of Expiratiedatum niet op de Cadeaukaart worden vermeld, dient de Cadeaukaartuitgever te voorzien in een Saldochecker op zijn website. Op papieren cadeaubonnen worden de waarde en de Expiratiedatum of Uitgiftedatum expliciet vermeld, tenzij deze onbeperkt geldig is. In dat laatste geval kan worden volstaan met de vermelding van de waarde.
3.4 Bij een Besteedbare cadeaukaart met Elektronisch geld kan de Cadeaukaart op verschillende momenten worden besteed. Het nog resterende te besteden bedrag zal als saldo op de kaart blijven staan. Bij een papieren cadeaubon moet het bedrag in 1 keer worden uitgegeven.

ARTIKEL 4 – BESCHIKBAARHEID AANBOD
4.1 De Cadeaukaartuitgever zorgt ervoor dat er voldoende mogelijkheden zijn en Aanbod is om de Cadeaukaart in te wisselen. Dit mede in relatie tot, de duur en aard van het af te nemen Aanbod en /of waarde van de betreffende Cadeaukaart .
4.2 De Cadeaukaartuitgever en/of Acceptant kan voorwaarden stellen aan de inwisseling van een Cadeaukaart in natura, bijvoorbeeld de verplichting van een reservering vooraf. Deze voorwaarden mogen alleen gesteld worden op grond van redelijke, organisatorische redenen en mogen geen onnodige drempels opwerpen voor de Consument om de Cadeaukaart in natura in te wisselen.
4.3 De Cadeaukaart moet zonder extra kosten kunnen worden ingewisseld. Er mogen door de Acceptant geen nadere verplichtingen worden gesteld voor het afnemen van aanvullend Aanbod bij de inwisseling van de Cadeaukaart. Eventueel door de Consument vrijwillig aanvullend afgenomen producten of diensten worden door de Acceptant bij de Consument in rekening gebracht.
4.4 Acceptanten zijn gehouden tot inwisseling van een Besteedbare Cadeaukaart voor hun Aanbod. Slechts in uitzonderlijke gevallen kunnen Acceptanten vanwege economische redenen daarvan afwijken. Indien een Acceptant een bepaald product uitsluit voor inwisseling van een Besteedbare Cadeaukaart, dient de Acceptant de uitsluiting van die producten voldoende duidelijk te vermelden bij het product of de afrekenbalie in zijn winkel, dan wel op zijn webwinkel.

ARTIKEL 5 – KWALITEIT DIENSTVERLENING
5.1 De Cadeaukaartuitgever selecteert de Acceptanten van haar Cadeaukaart zorgvuldig. De Cadeaukaartuitgever let hierbij op kwaliteit, betrouwbaarheid en voldoende beschikbaarheid. De Cadeaukaartuitgever van een Cadeaukaart in natura ziet erop toe dat de Acceptant geen onredelijke exoneraties in haar algemene voorwaarden opneemt en een goede wettelijke aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.
5.2 Bij een Cadeaukaart in natura ziet de Cadeaukaartuitgever erop toe dat de Acceptant een goede dienst biedt die in redelijke verhouding staat tot de prijs van de cadeaukaart. De prijs van de cadeaukaart mag niet hoger liggen dan de prijs die normaal gesproken in rekening wordt gebracht bij de aangeboden diensten, als deze rechtstreeks bij de Acceptant worden afgenomen.
5.3 Bij een Besteedbare cadeaukaart geldt dat het besteedbare bedrag gelijk is aan de nominale waarde (saldo) van de cadeaukaart.

ARTIKEL 6 – VERHOUDING ACCEPTANT
6.1 Na het inwisselen van een Cadeaukaart voor een bepaald afgesproken Aanbod wordt de overeenkomst uitgevoerd door de Acceptant. De Acceptant is verantwoordelijk voor de uitvoering van de afgesproken Aanbod of levering van Aanbod. Dit laat onverlet de verantwoordelijkheid van de Cadeaukaartuitgever zoals bedoeld in artikel 5.1 en 5.2.
6.2 Op de overeenkomst zullen de voorwaarden van de desbetreffende Acceptant van toepassing worden verklaard. Dit geldt ook voor eventuele annulerings- en boekingsvoorwaarden.
6.3 De Cadeaukaartuitgever is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst door de Acceptant.

ARTIKEL 7- ELEKTRONISCHGELDINSTELLING
7.1 Een Cadeaukaartuitgever die Cadeaukaarten uitgeeft als elektronischgeldinstelling (EGI) of in samenwerking met een EGI of als vrijgestelde EGI, staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en/of de Autoriteit Financiële Markten en dient als zodanig te voldoen aan de EGI wet- en regelgeving (Wet op het financieel toezicht).

ARTIKEL 8- OMWISSELEN
8.1 Als de Consument de Cadeaukaart met Elektronisch geld niet wenst te gebruiken kan hij het verzoek doen aan de Cadeaukaartuitgever van de Cadeaukaart met Elektronisch geld om de waarde te laten uitkeren. De Cadeaukaartuitgever is verplicht het verzoek hiertoe uit te voeren maar kan redelijke (administratie)kosten in rekening brengen voor een dergelijk verzoek.
8.2 Het bepaalde in artikel 8.1 is niet van toepassing op Cadeaukaarten die uitgezonderd zijn van de Wet op het financieel toezicht, zoals papieren cadeaubonnen of Cadeaukaarten die alleen kunnen worden gebruikt voor de aankoop van goederen en diensten bij de Cadeaukaartuitgever zelf, in een welbepaalde winkel of winkelketen, dan wel voor de aankoop van een beperkte reeks goederen of diensten.
8.3 De Cadeaukaartuitgever geeft op zijn website informatie over de mogelijkheden om de Cadeaukaart om te wisselen.

ARTIKEL 9- GELDIGHEID
9.1 Een Besteedbare cadeaukaart heeft een Geldigheid van minimaal 3 jaar..
9.2 Een Cadeaukaart in natura heeft een Geldigheid van minimaal 2 jaar. Na afloop van deze geldigheidsduur biedt de Cadeaukaartuitgever aan de Consument de mogelijkheid om de cadeaukaart eenmalig te verlengen voor maximaal 1 jaar. Voor deze eenmalige verlengingsmogelijkheid kunnen aanvullende, redelijke (administratie)kosten van maximaal 25% van de waarde van de Cadeaukaart tot een maximum van € 10,- in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 10- KLACHTEN
10.1 De Cadeaukaartuitgever draagt zorg voor een interne klachtenprocedure voor klachten over het gebruik van en / of gebreken aan de Cadeaukaart. Klachten dienen binnen twee maanden na het ontstaan van de klacht of bemerken van het gebrek schriftelijk of per e-mail bij de Cadeaukaartuitgever worden ingediend op de door de Cadeaukaartuitgever op zijn website aangegeven wijze. Binnen tien werkdagen ontvangt de Consument bericht van ontvangst van het indienen van de klacht.
10.2 De Deelnemer informeert de klager of de klacht gegrond verklaard wordt danwel bij een gehele of een gedeeltelijke afwijzing van de klacht over de mogelijkheid dat het geschil bij de burgerlijke rechter aanhangig kan worden gemaakt.

ARTIKEL 11 – WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN
Roel Olieslagers | creatieve reclame is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen

ARTIKEL 12 – LEVERINGEN
Leveringen van de producten vinden aan het eind van de betreffende maand plaats, mits u voor de 20ste van de maand heeft besteld. Heeft u later besteld, dan wordt het product meegenomen in de levering van de maand erna. Heeft u een product voor een bepaalde datum nodig, geef dit bij ons aan, wij gaan hier proberen voor u aan te voldoen.
Na het invullen van het “besteed” formulier ontvangt u van ons een drukproef en een orderbevestiging. De bedragen/prijzen die op deze orderbevestiging zijn vermeld zijn de op dat moment geldende prijzen.

ARTIKEL 13 – RETOUREN
Alle producten zijn gepersonaliseerd, hierdoor zijn ze niet te retourneren!

ARTIKEL 14 – OVERIGE BEPALINGEN
Cadeaubonnen dienen bij ons ingeleverd te worden of vernietigd te worden na gebruik. Elke cadeaubon heeft een unieke code welk bij ons staat geregistreerd met een bedrag. Wanneer deze gebruikt is vervalt de geldigheid van de cadeaubon.

 Cadeaubonnen dienen in één keer besteed te worden, u kunt voor het restant bedrag bij ons een tegoedbon ontvangen.

Roel Olieslagers | creatieve reclame is nooit aansprakelijk voor de inhoud & aangeleverde beelden ten behoeve van het bestelde product.

Roel Olieslagers | creatieve reclame kan aanvragen weigeren zonder opgaaf van reden.

 

Speciaal voor bedrijven

Wilt u als bedrijf onze interieur cadeaubon als geschenk aan uw klanten en/of relaties geven? Neem dan contact met ons op over de mogelijkheden.

Wij kunnen de cadeaubon geheel personaliseren in uw stijl

In 2022 ontvangt u 10% korting op de cadeaubon & gratis ontwerp.

Voor grotere aantallen kunnen wij geheel gepersonaliseerde cadeaubonnen leveren tegen aantrekkelijke tarieven.

KENNISMAKEN?
Vrijblijvend kennismaken?
Bel, app of mail me gerust!

T 06 43 81 96 59
M roel@roelolieslagers.nl

KANTOOR & SHOWROOM
Romeinenstraat 22 - 8
5835 DX Beugen
(alleen op afspraak)

BTWnr. NL001847579B87
KvKnr. 17163799
Algemene voorwaarden

×